Tuberkulosens historie i Grønland

Tuberkulose gennem tiderne

1954

Dronning Ingrids Sanatorium (SANA) blev indviet. SANA havde 211 senge, der udelukkende var beregnet på behandling af tuberkulosepatienter.

1955

Vaccination mod tuberkulose, som kaldes for Calmette eller BCG vaccination, blev påbegyndt i Grønland i 1949, og blev i 1955 integreret i børnevaccinationsprogrammet.

Fra 1955 til 1971 sejlede det specialbyggede tuberkuloseskib Misigssût op og ned langs kysten og besøgte samtlige beboede steder.

1956

Efter anden verdenskrig var tuberkulose fortsat en frygtet sygdom i Grønland. Forekomsten var en af verdens højeste, og udgjorde 1.835 pr. 100.000. De første år var der hyppigt overbelægning på tuberkulosesanatoriet SANA, som den 1. december 1956 hvor der var 256 patienter.

1959

I 1950′ernes første år blev et stigende antal grønlændere sendt til sanatorier i Danmark. Fra1959 blev alle grønlandske tuberkulosepatienter behandlet i Grønland.

1962

Indsatsen med bekæmpelsen af tuberkulose var effektiv, og i 1962 var tuberkulosesituationen så meget under kontrol, at SANA også kunne benyttes som et almindeligt hospital.

1965

Det lykkedes at reducere tuberkuloseforekomsten med 84 procent, hvilket svarer til 286 pr. 100.000.

1987

Tuberkuloseforekomsten var nede på 9 pr. 100.000, det vil sige på niveau med andre vestlige lande.

1990

Man ophørte med vaccination af småbørn med BCG (Bacille Calmette Guerin) som forebyggelse mod TB.

1991

Man observerede en begyndende stigning i forekomsten af TB.

1994

TB-epidemien i Kullorsuaq kom til syne i 1994 med 20 tilfælde blandt 300 mennesker. Risikoen for smittespredning var høj på grund af høj befolkningstæthed i boligerne. På 70 m2 kunne der bo 18 mennesker. Der blev undervist og der blev holdt møder om hygiejne. Ove Rosing Olsen var drivkraft bag et projekt, hvor hygiejnen blev forbedret, dumpen blev udbedret, der blev bygget flere huse og først og fremmest et servicehus med adgang til vaskefaciliteter og bad, der fik navnet ”Prins Henrik”.

1996

Vaccinationen blev genindført, primært på grund af en stigning i forekomsten af dødelige forløb af TB-meningitis hos små børn, hvor Calmette-vaccination har en dokumenteret effekt.

Direktoratet for Sundhed igangsatte i samarbejde med Uppernavik Kommune ”Peqqik 2000” i årene 1996-2000 med det formål, at forbedre sundhedstilstanden i bygderne.

1997

Landsstyret nedsatte en tuberkulosegruppe, som havde til opgave at overvåge forekomsten af tuberkulose og igangsætte initiativer til forebyggelse af tuberkulose. En fast pulje blev afsat til formålet

1999

Tuberkulosegruppen udarbejdede en strategi for bekæmpelse af tuberkulose og en stilling som tuberkulosesygeplejerske med landsdækkende funktion blev etableret.

2002

Tuberkuloseforekomsten var atter steget og var 157 pr. 100.000. Stigningen har især været set i Sydgrønland. Befolkningen i Nanortalik blev screenet.

2004

I Tasiilaq gav flere mikroepidemier af tuberkulose anledning til screening af hele befolkningen.

2005/2006

I forbindelse med et forskningsprojekt blev der foretaget  tuberkulosescreening af 1700 skolebørn i Tasiilaq og i Sydgrønland. Undersøgelsen viste at et overraskende højt antal børn var smittede. Den påviste smittespredning blandt børn i Sydgrønlands indikerer, at antallet af  tuberkulosetilfælde igen kan løbe løbsk, hvis der ikke bliver mulighed for, at finde og behandle alle personer med aktiv tuberkulose. Samme år blev der gennemført røntgenundersøgelse af bygdebefolkningen i Sydgrønland. Deltagelsen var på blot 68 procent

Et tuberkuloseseminar blev afholdt for sundhedspersonale, eksperter og politikere i Center for Sundhedsuddannelser i Nuuk. Formålet var at revidere tuberkulosestrategien og vurdere, hvilke nye tiltag, der var behov for. Baggrunden var, at den oprindelige målsætning om, at Grønland inden år 2010 skulle ned på 10 nye årlige tilfælde af tuberkulose pr. 100.000 indbyggere – ikke kunne opfyldes. I 2006 konstateres der 175 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

2007

I efteråret 2007 vedtog Landsstyret ”National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012”, og afsatte frem til år 2012 i alt ca. 15 mio. kr. til bekæmpelse af tuberkulose.

Hovedelementerne i den nationale strategi er en øget oplysningsindsats, fokus på efteruddannelse af sundhedspersonale, og en styrket indsats omkring undersøgelse for tuberkulose samt opfølgning på resultaterne.

2008

Som et led i den nationale strategi blev  en ny stilling som tuberkulose sygeplejerske for Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik og ½ laborantstilling på Dronning Ingrids Hospital oprettet.

Alle skolebørn i 1. og 10./11 klasse i hele Grønland tilbydes en undersøgelse med en ny blodprøve, kaldet Quantiferon. Blodprøven er en mere sikker og præcis metode end den hidtil anvendte Mantouxtest.

Alle beboere i Sydgrønland blev tilbudt røntgenfotografering af lungerne.  Ca. 65% af befolkningen tog imod tilbuddet og der blev i alt taget ca. 2000 billeder.

M/S Sanatit 2008 M/S Sanatit 2008

2010

Antallet af anmeldte tilfælde nåede nye højder med 116 tilfælde. Kun enkelte af disse blev fundet i forbindelse med røntgenscreening af befolkningen i Sydgrønland, som blev gentaget dette år. Det høje antal skyldtes derimod dels et  udbrud i Kuumiut ved Tasiilaq med screening af hele bygden, og en del tilfælde i Tasiilaq by samt en stigning i antallet af tilfælde i Nuuk.

Efter anmodning fra Medlem af Naalakkersuisoq for Sundhed foranledigede Landslægeembedet i 2010, at en WHO TB-ekspertgruppe besøgte Grønland fra den 30. april til den 6. maj 2010. Formålet var en uvildig ekspertgennemgang af den igangværende strategi, samt at indhøste relevante erfaringer fra WHO’s TBarbejde i andre lande.

På baggrund af besøget udarbejdede ekspertgruppen en rapport med en række anbefalinger som kan læses her: